Kancelář oceněná mezinárodní porotou
Innovative Legal Services Forum 2016.

Služby naší advokátní kanceláře

Občanské právo
Naše kancelář publikuje články převážně v recenzovaných časopisech věnující se odpovědnosti, rodině, náhradě škody. Zabývá se kupními smlouvami, nemovitostmi, rodinnými vztahy.
Právo obchodních korporací
Klienty mé advokátní kanceláře jsou společnosti převážně v oblasti hotelnictví či stavebnictví se sídlem v Praze, Karlových Varech a Plzni. Dále pak různé subjekty katolické církve.
Správní právo
Specializací řešení AK Ronald Němec Legal, s.r.o. jsou přestupky, zvláště pak v dopravě (dopravní přestupky, pokuty, bodový systém, zabránění odebrání řidičského průkazu a pod.).
Ochrana osobnosti, tiskové právo
Zvláštní specializací Ronald Němec Legal, s.r.o. je ochrana osobnosti, ochrana dobré pověsti právnických osob, tiskové právo a svoboda projevu. Toto téma zpracovával Ronald Němec ve své rigorózní a disertační práci na Univerzitě Karlově. Na toto téma napsal vysokoškolskou učebnici.
Kanonické právo
Zakládající člen Ronald Němec je absolventem univerzity Jana Pawla II v Lublinu, kde vystudoval teologii a církevní právo. V současné době zde studuje doktorský program se zaměřením na kanonické právo.
Trestní právo
Advokátní kancelář Ronald Němec Legal, s.r.o. řeší majetkové trestné činy a trestné činy spojené s osobností člověka.
Dětský koutek

Uvědomuje si, že pohoda našich klientů je důležitá. A také víme, že děti nemá vždy kdo pohlídat. Proto jsme pro své klienty zřídili dětský koutek, jde má vaše ratolest, lego, panenky, pastelky a jiné hračky.

Kromě češtiny hovoříme anglicky, rusky a německy.

Životopis Ronalda Němce

V roce 1999 se složil písemné testy pro vstup do Mensy ČR.

V roce 2001 byl zvolen předsedou Mensy ČR pro Karlovarský kraj, kterým byl do roku 2014.

V roce 2001 byl zvolen senátorem za Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) v Akademickém senátu ZČU.

V roce 2002 byl na čtyřměsíční stáži ve vedení hotelu Marriott ve Virginii, USA.

V roce 2002 byl na čtyřměsíční stáži ve vedení hotelu Marriott ve Virginii, USA.

V témže roce je zvolen předsedou studentské komory Akademického senátu ZČU.

V roce 2003 úspěšně obhájil senátorské křeslo.

V roce 2002 na návrh prof. JUDr. A. Gerlocha, CSc. byl jmenován do poradního sboru stínového ministra spravedlnosti JUDr. Jiřího Pospíšila.

V roce 2007 ukončil studium oboru právo a právní věda (Mgr.)

V roce 2008 obhájil rigorózní práci (JUDr.) na téma ochrana osobnosti.

V roce 2010 přijat na studijní obor Teologické nauky na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy.

V roce 2013 obhájil pod vedením děkana Právnické fakulty Univerzity Karlovy prof. JUDr. A. Gerlocha, CSc., k disertační práci a byl mu udělen doktorský titul (Ph.D.).

V roce 2016 obhájil titul magistra teologie a zároveň na základně licenciátní práce mu byl udělen titul IClic., v oblasti kanonického práva na univerzitě Jana Pawla II v Polsku. Téma práce: vztah práva České republiky a kanonického práva v oblasti majetkové.

Od roku 2016 studuje doktorský program (Ph.D.) na univerzitě Jana Pawla II v Polsku se zaměřením na kanonické právo.

V roce 2016 byl oceněn mezinárodní porotou Innovative Legal Services Forum 2016 za inovativní přístup k advokacii.

Od roku 2017 byl Představenstvem ČAK kooptován do Výboru pro vnější vztahy ČAK.

od roku 2018 přednáší pro advokáty na České advokátní komoře
od roku 2019 členem redakční rady Rodinné listy
od roku 2020 přednáší na vysoké škole pro studenty LL.M. a MBA se zaměřením na právní filozofii, etiku a sociální odpovědnost firem.
Od roku 2022 byl Představenstvem ČAK kooptován do Výboru pro advokátní etiku ČAK.
V roce 2022 byl Českou advokátní komorou pověřen vedením projektu Advokátní liga.

Proč si vybrat naši advokátní kancelář

N
Ronald Němec hledá především spravedlnost, ne jen slepě právo.
N
Náš klient si může být jistý, že přebíráme osobní odpovědnost za úspěšné vyřešení jeho případu.
N
Spolupracujeme s advokátními kancelářemi v Praze, Plzni a Brně.
N
Ronald Němec přijímá jen omezené množství klientů. Díky tomu se dokážeme na Váš případ vždy plně soustředit.
N
Nabízíme vám privátní služby. Nejsme masovou advokátní kanceláří. Chceme, abyste se cítili tak skvěle, jako byste byli náš jediný klient.
N
Ronald Němec byl mezinárodní porotou v roce 2016 pro mediální dům Economia vybrán jako inovativní právník České republiky.
N
Většina advokátních kanceláří má pojištění odpovědnosti advokáta 5 000 000 Kč. My máme pojištění do 50 000 000 Kč. Chyby v 99,9 % případů neděláme, ale jsme připraveni nést za ně odpovědnost.
N
Naši klienti jsou klienti naší advokátní kanceláře dlouhá léta.
N
Zakládáme si na naší erudici. Zaměstnanci Ronald Němec Legal, s.r.o., píší odborné články, účastní se pravidelně školení k novým zákonům a neustále si zvyšují odbornou kvalifikaci studiem na vysokých školách.
N
Kancelář oceněná mezinárodní porotou Innovative Legal Services Forum 2016.
N
Klademe důraz na pečlivost.
N
Ronald Němec přednáší na vysoké škole vysoce postaveným manažerům, ředitelům nemocnic a vlastníkům firem. Stejně jako studentům, i klientům dává maximum.

Bc. Veronika Němcová

vedoucí kanceláře

Vystoupení v médiích

JUDr. ICLic. Ronald Němec Ph.D. je častým komentátorem právních otázek v médiích:

Charitativní činnost

Ronald Němec se domnívá, že úkolem právníka není hledat jen právo, ale hlavně spravedlnost. Přístup některých advokátů, kteří se soustředí jen na hledání práva, právo, ale i společnost, devalvuje a poškozuje. Proto se Ronald Němec domnívá, že je potřeba se zaměřit především na hledání spravedlnosti.
Cestou pro toto hledání je i pomoc v nouzi lidem, kteří na advokátní služby nemají a jejich požadavky jsou v souladu s morálkou a spravedlností, byť ne vždy s právem. Úkolem advokáta je pak najít takovou cestu, aby zvítězila spravedlnost a ne jen právo. Včetně možnosti změny zákona nebo vyhlášky.

Proto poskytuje charitativním případům dle svého výběru služby zdarma (pro bono). Jako advokát spolupracuje s největší charitativní službou v Karlovarském kraji v oblasti domácí péče a hospicové péče – Ladara.

 

A proto, se začal věnovat školství, pomoci dětem a jejich vzdělávání a s JUDr. Danielou Kovářovou spustili pod záštitou ČAK projekt Advokáti do škol.

 

Náš tým:
JUDr. ICLic. Ronald Němec Ph.D. – Praha, K.Vary
Mgr. Kateřina Romancová – Praha
Bc. Veronika Němcová – Karlovy Vary

Vyberte si JUDr.
ICLic. Ronald Němec Ph.D.

Cítím hluboký závazek poskytovat ty nejlepší právní služby pro klienty jako jste vy.

Od prvotní kontaktu až do kompletního vyřešení věci budete v rukou advokáta, který citlivě vnímá potřeby a přání klienta, je schopen jednat v řádu hodin, má výrazné úspěchy v prosazování zájmů svých klientů, každý případ vede systematicky a zastává jasné morální hodnoty.

S pozdravem

JUDr. ICLic. Ronald Němec Ph.D.

Kontakt

Veronika Němcová

Email: nemcova@nemeclegal.cz

Ronald Němec

Telefon: + 420 603 971 171

Email: nemec@nemeclegal.cz

Sídlo: Platnéřská 191/4, 110 00 Praha 1 – Staré Město

Pobočka: TGM 18, 360 01 Karlovy Vary

Datové schránky: k8pquc4
ČAK: 14839
IČ:02377993

Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Klient má právo podat elektronickou žádost, které údaje o něm advokátní kancelář Ronald Němec Legal, s.r.o. shromažďuje. Lhůta na vyřízení žádosti činí 30 dní. Vzor žádosti je na cak.cz oddíl GDPR.